More coursework: 1 - A | B | C | D | E | F | G | H | I - J | K - L | M | N - O | P - S | T | U - Y

About poland

SZANOWNI PAŃSTWO

Firma informatyczna SFINKS s. c. pragnie zaproponować Państwu niezawodne oprogramowanie i sprzęt komputerowy, który w maksymalnym stopniu ułatwi Państwu pracę ( wszystkie wymienione niżej systemy pracujš w sieci komputerowej oraz w wersji jednostanowiskowej ).

Nadrzędnym celem firmy SFINKS jest kompleksowa komputeryzacja przedsiębiorstw w oparciu o oprogramowanie własnej produkcji. Niezawodnoœć poparta fachowym nadzorem autorskim sprawia, że nasze oprogramowanie cieszy się doskonałš opiniš użytkowników.

Programiœci naszej firmy stale doskonalš rodzime systemy dostosowujšc je do potrzeb użytkowników oraz zmieniajšcych się przepisów.

Firma SFINKS udziela na oprogramowanie i sprzęt rocznš gwarancję. Ponadto zajmujemy się instalacjš sieci NOVELL NETWARE .

Propozycja naszego oprogramowania :

System Ewidencji Towarowej i Fakturowanie

System Ewidencji Towarowej i Fakturowanie (dla punktów sprzedaży detalicznej)

System Finansowo-Księgowy

System Obsługi Kasy Przedsiębiorstwa

System Informacyjno Doradczy

Specjalnš ofertš naszej firmy jest System Płace .System ten uwzględnia aktualne potrzeby firm z różnorodnš strukturš płacowš. Umożliwia prawidłowe rozliczenie pracowników pracujšcych w systemach akordowych ,dniówkowych i godzinowych, z jednoczesnš możliwoœciš wydrukowania żšdanych PIT-ów.

System Płace umożliwia informatycznš obsługę prac zwišzanych z naliczaniem, kartotekowaniem i analizš wypłat. Pozwala ewidencjonować dane o czasie pracy, absencji, obliczanie składników płacy, dodatków, zasiłków, potršceń, zaliczek, ponadto umożliwia wydruk listy płac, rozdzielnika kosztów, potršceń, specyfikacji gotówki, rejestru listy płac, zasiłków refundowanych przez ZUS, dekretów księgowych, prowadzi kartotekę czasu pracy i składników płacy.

System FINANSOWO - KSIĘGOWY: jest oparty na ogólnych zasadach prowadzenia księgowoœci, a ponadto agreguje dane analityczne i udostępnia je w formie tabulatorów i tablic. Prowadzi pełnš ewidencję finansowš, która kończy się automatycznym naliczeniem i wydrukiem deklaracji VAT-7 oraz sprawozdania F01. Ponadto system prowadzi pełnš analizę rozrachunków w rozbiciu na należnoœci i zobowišzania, nalicza i drukuje potwierdzenia sald, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty. Zgodnie z zasadami rachunkowoœci prowadzi pełnš ewidencję dziennika księgowań. Zaletš systemu jest to, iż aktualne salda i stany na wybranych kontach uzyskuje się również wtedy, gdy pozycje nie sš zaksięgowane na dziennik.

System prowadzi również automatyczne księgowanie wszystkich dokumentów dotyczšcych obrotu towarowego łšcznie z automatycznym zaksięgowaniem wartoœci dotyczšcych udzielonych dotacji. System F- K umożliwia:

pełnš automatyzację pracy księgowoœci,

szybki dostęp do obrotów finansowych przedsiębiorstwa,

pełnš rejestrację zdarzeń gospodarczych,

przeglšd rozliczeń z kontrahentami,

prowadzenie rejestrów VAT

archiwizowanie zbiorów

SYSTEM EWIDENCJI TOWAROWEJ + FAKTUROWANIE

Program przeznaczony do wystawiania faktur i dokonywania analiz sprzedaży pod różnym kštem .Umożliwia on szybkie sporzšdzanie sprawozdań okresowych (np. sprzedaż wg faktur, dat, płatnika), wystawianie i rejestrację faktur, faktur korygujšcych, rachunków uproszczonych, ponadto posiada Rejestr Sprzedaży, przechowuje i obsługuje Kartotekę Asortymentów, Odbiorców, oraz pełnš dokumentację magazynowš. Pozwala na tworzenie dowolnych zestawień i analiz sprzedaży. System może fakturować również usługi. System współpracuje z modułem PRODUKCJA, który służy do obsługi procesu produkcji.

automatyczne tworzenie dokumentów RW jako rozchód do przerobu na podstawie wczeœniej ustalonych receptur przerobowych,

automatyczne ustalanie cen ewidencyjnych na towar tzw. „ czysty " na podstawie wartoœci ewidencyjnych asortymentów pobranych do przerobu,

automatyczne tworzenie oraz wydruk tzw. protokołu przerobu,

ewidencję towaru „ czystego " na podstawie dokumentów PW wynikajšcych z protokołu przerobu,

pełnš ewidencję plantatorów połšczonych z magazynem skupu surowca

rozliczenie każdego zlecenia przerobowego ustalajšcego tzw. wynik na przerobie.

System powyższy może współpracować z urzšdzeniami fiskalnymi do ewidencji obrotu dla osób fizycznych nie prowadzšcych działalnoœci gospodarczej (kasy, drukarki fiskalne).

System automatycznie dekretuje wystawiane faktury, ma również możliwoœć kontroli stanów magazynowych. Wykorzystuje dane z systemu FINANSOWO KSIĘGOWEGO.

SYSTEM OBSŁUGI KASY PRZEDSIĘBIORSTWA

System prowadzi pełnš ewidencję obrotu kasowego , dokumenty KP i KW drukowane sš automatycznie przez komputer , w cišgu dnia istnieje aktualny podglšd na stan gotówki w kasie. Na koniec każdego dnia drukowany jest i wyliczany raport kasowy. System posiada możliwoœć automatycznego zaksięgowania wszystkich operacji kasowych na konta systemu Finansowo-Księgowego.

SYSTEM INFORMACYJNO - DORADCZY

Program Informacyjno-Doradczy skierowany jest do dyrektorów przedsiębiorstw głównych księgowych i kierowników. Wykonuje szereg analiz, które uzyskuje się w sposób wartoœciowo-graficzny.

Do jego podstawowych funkcji należy zaliczyć:

pełnš analizę należnoœci i zobowišzań

analizę największych dostawców i odbiorców

pełnš analizę podstawowych składników dotyczšcych kont sprzedaży i kont kosztowych za wybrany okres oraz analizy porównawcze z poprzednimi latami

bieżšce œledzenie sytuacji finansowych i dochodu firmy za dany miesišc obliczeniowy

Programy nasze œciœle współpracujš ze sobš w zależnoœci od potrzeb klienta i sš dostosowane do konkretnie stawianych wymogów.

Jako firma dostarczymy, zainstalujemy oraz nadzorujemy wdrożenie systemów użytkowych, zobowišzujemy się do pełnienia stałego nadzoru autorskiego nad systemami zarówno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym. Szczegółowych informacji na temat programów oraz prezentacji udzielamy w siedzibie firmy w Kaliszu pod numerem telefonu (0-62) 66-29-29 oraz w siedzibie oddziału firmy w Bydgoszczy pod numerem telefonu (0-52) 22-42-02.

Informujemy Państwa, iż do końca czerwca 1997 roku oferujemy zakup powyższego pakietu po cenach promocyjnych. Ponadto w ramach promocji przekażemy firmom, które nawišżš z nami współpracę 5 sztuk tzw. Czeków hotelowych uprawniajšcych do bezpłatnego zakwaterowania dla 2 osób w dowolnie wybranym pensjonacie lub hotelu na terenie kraju z załšczonej listy.About this resource

This coursework was submitted to us by a student in order to help you with your studies.


Search our content:


 • Download this page
 • Print this page
 • Search again

 • Word count:

  This page has approximately words.


  Share:


  Cite:

  If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

  Essay UK, About Poland. Available from: <https://www.essay.uk.com/coursework/about-poland.php> [25-05-20].


  More information:

  If you are the original author of this content and no longer wish to have it published on our website then please click on the link below to request removal: